Varuna
ให้บริการโดรนการเกษตร
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

และรองรับการฉีดแปลงเกษตร
ในระดับอุตสาหกรรมจากทีมงานนักบินโดรน

Varuna ให้บริการโดรนการเกษตรครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และรองรับการฉีดแปลงเกษตรในระดับอุตสาหกรรมจากทีมงานนักบินโดรน

โดรนการเกษตร (Agriculture Drone) 
เทคโนโลยีเกษตรที่ถูกนำเข้ามาใช้เสริมประสิทธิภาพการเพาะปลูก ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและลดแรงงานในการทำงาน  

วรุณาให้บริการโดรนการเกษตรครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และรองรับการฉีดแปลง เกษตรในระดับอุตสาหกรรมจากทีมงานนักบินโดรนที่มีมาตรฐาน  

โดรนฉีดแปลงเกษตร (Spraying Drone)

โดรนที่ถูกออกแบบมาเพื่อพ่นปุ๋ยและผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อความสะดวกสบาย  และช่วยลดเวลาในการทำการเกษตรให้สำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันโดรนประเภทนี้ ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเกษตรกร 

Varuna ให้บริการโดรนฉีดแปลงเกษตร (Drone Spraying services)

Varuna มีทีมงานนักบินโดรนเกษตรที่มีมาตรฐาน พร้อมให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และรองรับการฉีดแปลงเกษตรในระดับอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีรายงานการติดตามผลจากแพลตฟอร์ม ​Varuna Analytics ในรูปแบบ Customized Report เพื่อให้เกษตรกรสามารถติดตามความเป็นไปของแปลงเกษตรและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

สถิติการให้บริการฉีดแปลงเกษตร

1000
ไร่
75
จังหวัด
675
ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดแปลง
เกษตรด้วยโดรนการเกษตร

  • ลดความเสียหายของพืช
  • ลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
  • ทํางานเร็วขึ้น 10 เท่า หรือมากกว่า 100 ไร่ต่อวัน
  • ฉีดสม่ำเสมอทั้งแปลง ไม่มีส่วนที่ฉีดซ้ำ
  • ประหยัดการใช้น้ำ 10 เท่า เฉลี่ย 4 - 5 ลิตรต่อไร่

โดรนการเกษตรของวรุณาไม่เพียงเข้ามาสร้างความสมาร์ทให้กับภาคการเกษตรและเกษตรกรไทยเท่านั้น
แต่ยังทำให้เกิดอาชีพนักบินโดรนการเกษตรสำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย