นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแอปพลิเคชัน KANNA นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแอปพลิเคชัน KANNA ฉบับนี้ (“นโยบายฯ”) เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยประการอื่นใด (“ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

 1. คำนิยาม
  1.1 “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน KANNA
  1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
  1.3 “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติฯ โดยมีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ
  1.4 “โครงการ” หมายถึง โครงการของบริษัท และโครงการของบุคคลภายนอก
  1.5 “โครงการของบริษัท” หมายถึง โครงการต่าง ๆ ที่จัดให้มีขึ้นโดยบริษัท เช่น โครงการลดก๊าซเรือนกระจก โครงการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต หรือโครงการอื่นใดที่ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูกของท่าน
  1.6 “โครงการของบุคคลภายนอก” หมายถึง โครงการต่าง ๆ ที่จัดให้มีโดยบุคคลภายนอก เช่น โครงการลดก๊าซเรือนกระจก โครงการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต หรือโครงการอื่นใดที่ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูกของท่าน
  1.7 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ท่าน” หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนได้โดยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายฯ ฉบับนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผู้ใช้งาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามแต่กรณี
  1.8 “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งผู้ใช้งานอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ เช่น บุคคลติดต่อ เจ้าของที่ดินตามปรากฏบนเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน หรืออื่น ๆ เป็นต้น
  1.9 “ผู้จัดการข้อมูล” หมายถึง ผู้ใช้งานรายใด ๆ ที่กระทำการเป็นผู้จัดการข้อมูลบนแอปพลิเคชันให้แก่ผู้ใช้งานรายอื่นตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1.10 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ได้เข้าเยี่ยมชม หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน บุคคลที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชัน หรือสมัครลงทะเบียนรับข่าวสารจากแอปพลิเคชัน
  1.11 “พระราชบัญญัติฯ” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศอื่นใดที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว
  1.12 “หน่วยงานกำกับดูแล” หมายถึง หน่วยงานใด ๆ ที่มีอำนาจในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  1.13 “แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอปพลิเคชัน KANNA (คันนา)
   
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  ในการให้บริการแอปพลิเคชันแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯ นี้เท่านั้น  โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้