นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแอปพลิเคชัน KANNA

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแอปพลิเคชัน KANNA ฉบับนี้ (“นโยบายฯ”) เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยประการอื่นใด (“ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

 1. คำนิยาม
  1.1 “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน KANNA
  1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
  1.3 “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติฯ โดยมีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ
  1.4 “โครงการ” หมายถึง โครงการของบริษัท และโครงการของบุคคลภายนอก
  1.5 “โครงการของบริษัท” หมายถึง โครงการต่าง ๆ ที่จัดให้มีขึ้นโดยบริษัท เช่น โครงการลดก๊าซเรือนกระจก โครงการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต หรือโครงการอื่นใดที่ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูกของท่าน
  1.6 “โครงการของบุคคลภายนอก” หมายถึง โครงการต่าง ๆ ที่จัดให้มีโดยบุคคลภายนอก เช่น โครงการลดก๊าซเรือนกระจก โครงการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต หรือโครงการอื่นใดที่ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูกของท่าน
  1.7 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ท่าน” หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนได้โดยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายฯ ฉบับนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผู้ใช้งาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามแต่กรณี
  1.8 “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งผู้ใช้งานอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ เช่น บุคคลติดต่อ เจ้าของที่ดินตามปรากฏบนเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน หรืออื่น ๆ เป็นต้น
  1.9 “ผู้จัดการข้อมูล” หมายถึง ผู้ใช้งานรายใด ๆ ที่กระทำการเป็นผู้จัดการข้อมูลบนแอปพลิเคชันให้แก่ผู้ใช้งานรายอื่นตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1.10 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ได้เข้าเยี่ยมชม หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน บุคคลที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชัน หรือสมัครลงทะเบียนรับข่าวสารจากแอปพลิเคชัน
  1.11 “พระราชบัญญัติฯ” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศอื่นใดที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว
  1.12 “หน่วยงานกำกับดูแล” หมายถึง หน่วยงานใด ๆ ที่มีอำนาจในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  1.13 “แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอปพลิเคชัน KANNA (คันนา)
   
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  ในการให้บริการแอปพลิเคชันแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯ นี้เท่านั้น  โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

   
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล ชื่อ นามสกุล วันเกิด อายุ รูปภาพ ลายมือชื่อ อาชีพ ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารระบุตัวตนอื่น ๆ รวมถึงสำเนาทะเบียนบ้าน รหัสทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูลโปรไฟล์ บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน บัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ข้อมูลที่ดิน ชื่อแปลงเพาะปลูก พิกัดที่ตั้ง (ละติจูด ลองจิจูด ค่าพิกัด) รูปภาพ ขนาดพื้นที่แปลงเพาะปลูก ที่ตั้งแปลงเพาะปลูก (ตำบล อำเภอ จังหวัด) ชนิดพืชที่เพาะปลูก ชนิดปุ๋ยที่ใช้ในการเพาะปลูก ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการบนแปลงเพาะปลูก และวันที่ที่ได้ดำเนินกิจกรรม ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินและตามที่ปรากฏบนสำเนาเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เลขที่เอกสารสิทธิ ประเภทเอกสารสิทธิ ข้อมูลเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน) รวมถึงสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน
ข้อมูลด้านการเงิน รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายได้
ข้อมูลที่ตั้ง ที่ตั้ง
ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ข้อมูลวันที่ และเวลาเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ระยะเวลาที่ใช้งานแอปพลิเคชัน ภาษาที่ใช้ ที่อยู่ไอพี (IP address) หมายเลขอุปกรณ์ที่ใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน คุกกี้ (Cookies) การบันทึกการเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชัน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้กำหนดให้บริษัททำการจัดเก็บ
ข้อมูลประเภทอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน ติชม หรือข้อสอบถามของท่าน ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ

ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน หรือเพื่อใช้ประกอบการมอบอำนาจ และ/หรือรับมอบอำนาจของท่าน ทั้งนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา และ/หรือหมู่โลหิตของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว”)

โปรดทราบว่าบริษัทไม่มีความประสงค์ หรือเจตนาใด ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงขอให้ท่านทำการลบหรือขีดฆ่าข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านก่อนส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ บริษัทอาจขอให้ท่านนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับใหม่ที่ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หรือบริษัทอาจทำการลบหรือขีดฆ่าข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวด้วยตนเอง โดยบริษัทมิได้มีเจตนาที่จะกระทำความผิดอาญาแต่อย่างใด เพียงแต่ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯ ได้กำหนดให้บริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์โดยชอบของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท

ในกรณีที่ท่านเข้าร่วมโครงการ อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมตามที่แต่ละโครงการกำหนด นอกจากนี้ แต่ละโครงการอาจมีข้อกำหนด รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม หรือแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโครงการของบุคคลภายนอก ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงจำเป็นต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนด รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นโดยละเอียดก่อนเข้าร่วมโครงการ และ/หรือก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้งาน

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ดังนี้

เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับบริษัท หรือสมัครใช้บริการใด ๆ ของบริษัทบนแอปพลิเคชัน

เมื่อท่านได้เข้าทำสัญญาเข้าร่วมโครงการของบริษัท หรือโครงการของบุคคลภายนอก

เมื่อท่านได้เข้าถึง และ/หรือใช้งานแอปพลิเคชัน รวมถึงการบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับแปลงเพาะปลูกของท่าน

เมื่อท่านได้เชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน บริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของท่านดังกล่าว

เก็บข้อมูลจากการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน

จากความสมัครใจของท่าน เมื่อท่านได้ทำการร้องเรียน ติชม สอบถาม หรือติดต่อสื่อสารกับบริษัทบนแอปพลิเคชัน ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นใด

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น แหล่งข้อมูลออนไลน์สาธารณะต่าง ๆ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผู้ใช้งานอาจส่งมอบสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน หรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรจริง และ/หรือเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของสิทธิในการใช้หรือครอบครองที่ดินเพื่อเข้าร่วมโครงการ และดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้โครงการเท่านั้น

นอกจากนี้ ในบางกรณี บริษัทยังอาจได้ข้อมูลติดต่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากผู้ใช้งานเพื่อทำการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันแทนการติดต่อกับผู้ใช้งานโดยตรง

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายที่บริษัทใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้

4. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมดังต่อไปนี้
 

 

วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนตัว ฐานทางกฏหมาย
เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกบนแอปพลิเคชันของท่าน และการสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน
 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล
 • ข้อมูลโปรไฟล์
 • ข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ
 • ข้อมูลติดต่อ

ฐานความจำเป็นในการดำเนินการตามคำขอใช้บริการทำสัญญาของท่าน

เพื่อตรวจสอบ และยืนยันตัวตนของท่าน รวมถึงเพื่อส่งข้อความและรหัสสำหรับการยืนยันตัวตนให้แก่ท่าน  
 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล
 • ข้อมูลโปรไฟล์
 • ข้อมูลติดต่อทะเบียน

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึง และใช้งานบนแอปพลิเคชันได้ รวมถึง

 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล บทความ และความรู้ต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน
 • เพื่อให้ท่านสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแปลงเพาะปลูกของท่าน รวมถึงกิจกรรมที่ท่านได้ทำบนแปลงเพาะปลูก การวาดแปลงเพาะปลูก
 • เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับแปลง

  เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึง และใช้งานบนแอปพลิเคชันได้ รวมถึง

  เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล บทความ และความรู้ต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน

  เพื่อให้ท่านสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแปลงเพาะปลูกของท่าน รวมถึงกิจกรรมที่ท่านได้ทำบนแปลงเพาะปลูก การวาดแปลงเพาะปลูก

  เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับแปลงเพาะปลูกแก่ท่าน อาทิ การคาดการณ์ผลผลิต ความเหมาะสมในการเพาะปลูก ปริมาณน้ำ ศักยภาพน้ำบาดาล สภาพภูมิอากาศในบริเวณแปลงเพาะปลูกของท่าน ปริมาณปุ๋ย ประเภทปุ๋ย การจัดการกับโรค และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ในกรณีที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการชำระเงิน หรือโอนเงินให้แก่ผู้ใช้งาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามแต่กรณี

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล
 • ข้อมูลโปรไฟล์
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลแปลงเพาะปลูก
 • ข้อมูลด้านการเงิน
 • ข้อมูลที่ตั้ง
 • ฐานหน้าที่ตามสัญญาสำหรับการให้บริการต่าง ๆ แก่ท่าน
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเข้าร่วมโครงการ

เพื่อดำเนินการตามคำขอเข้าร่วมโครงการของท่าน และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ท่านเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

เพื่อเข้าทำสัญญาเข้าร่วมโครงการ และข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับท่าน รวมถึงเพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่ภายใต้สัญญาเข้าร่วมโครงการและข้อตกลงดังกล่าว

เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน รวมถึงเพื่อทำการตรวจสอบว่าท่านเป็นเกษตรกรจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงเพื่อตรวจสอบสิทธิในการใช้หรือครอบครองที่ดินที่จะใช้ในการเข้าร่วมโครงการและดำเนินการภายใต้โครงการ อาทิ การตรวจสอบสมุดทะเบียนเกษตรกร เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน เป็นต้น

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าร่วมโครงการของท่านได้

เพื่อส่งนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานและ/หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ท่านประสงค์จะเข้าร่วม อาทิ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และผู้ประเมินภายนอก (VVB) หรือผู้ทวนสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภาระหน้าที่ภายใต้สัญญาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว อาทิ  เพื่อการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต รวมถึงการดำเนินธุรกรรมซื้อ-ขาย จำหน่าย จ่าย โอน และ/หรือ แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต เป็นต้น

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล

ข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลแปลงเพาะปลูก

ข้อมูลด้านการเงิน

ข้อมูลที่ตั้ง

ฐานความจำเป็นในการดำเนินการตามคำขอเข้าร่วมโครงการของท่าน

ฐานหน้าที่ตามสัญญาสำหรับการให้บริการต่าง ๆ แก่ท่าน

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการตรวจสอบและพิสูจน์ยืนยันข้อมูล รวมถึงการพิสูจน์ยืนยันตัวตน และสิทธิในการใช้หรือครอบครองที่ดินที่จะใช้ในการเข้าร่วมโครงการและดำเนินการภายใต้โครงการ

ฐานความยินยอม
ในบางกรณี บริษัทอาจจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีที่ท่านได้มีการมอบอำนาจให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับชำระเงินแทนท่าน กรณีการสมัครใช้บริการต่าง ๆ หรือการแจ้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการที่บริษัทได้จัดให้มีสำหรับแอปพลิเคชัน เป็นต้น

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล

ข้อมูลติดต่อ

ฐานความจำเป็นในการดำเนินการตามคำขอเข้าทำสัญญาของท่าน สำหรับกรณีจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้บริการให้แก่ท่าน

ฐานหน้าที่ตามสัญญา กรณีที่การจัดส่งเอกสารนั้นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างท่านกับบริษัท

ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย สำหรับกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอาจกำหนดให้ต้องมีเอกสารใด ๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับการแจ้งข้อมูล และการส่งเอกสารในกรณีอื่น ๆ

เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการวิเคราะห์ และพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ บนแอปพลิเคชัน

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล (เฉพาะอายุของท่านเท่านั้น)

ข้อมูลแปลงเพาะปลูก

ข้อมูลที่ตั้ง

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน ปรับปรุงการให้บริการ การวิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาระบบ และการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันนั้นจะสามารถทำงานได้เป็นปกติ และปลอดภัย

เพื่อนำเสนอ และส่งข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ท่านอาจได้รับ รวมถึงการส่งข้อความแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) ให้แก่ท่าน

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล

ข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลแปลงเพาะปลูก

ข้อมูลที่ตั้ง

ข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลประเภทอื่น ๆ

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล

ข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลติดต่อ

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อนำเสนอ และส่งข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และการเชิญชวนให้ท่านเข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล

ข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลติดต่อ

ความยินยอม

เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดของบุคคลภายนอกดังกล่าว อาทิ บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ขายปุ๋ย ขายดิน หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพาะปลูก เป็นต้น

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลแปลงเพาะปลูก

ข้อมูลที่ตั้ง

ความยินยอม

เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจโดยชอบของเรา

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล

ข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลแปลงเพาะปลูก

ข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลประเภทอื่น ๆ

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการตามคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ศาล ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล

ข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลแปลงเพาะปลูก

ข้อมูลด้านการเงิน

ข้อมูลที่ตั้ง

ข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลประเภทอื่น ๆ

ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม โต้แย้ง ยกขึ้นต่อสู้ หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของบริษัท

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล

ข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลแปลงเพาะปลูก

ข้อมูลด้านการเงิน

ข้อมูลที่ตั้ง

ข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลประเภทอื่น ๆ

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อตรวจสอบ และป้องกันการฉ้อโกง ฉ้อฉล หรือการใช้งาน แอปพลิเคชันเพื่อกระทำความผิดทางอาญา หรืออันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข

ทั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกรณีที่ผู้ใช้งานได้เพิ่มผู้ใช้งานรายอื่นให้เป็นผู้จัดการข้อมูลของตนบนแอปพลิเคชัน

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล

ข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลแปลงเพาะปลูก

ข้อมูลด้านการเงิน

ข้อมูลที่ตั้ง

ข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลประเภทอื่น ๆ

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน การตอบข้อสงสัย หรือข้อซักถามของผู้ใช้งาน รวมถึงการแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการแจ้งเตือนการเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้งานที่น่าสงสัย

ทั้งนี้ ในบางกรณี ผู้ใช้งานอาจให้ข้อมูลติดต่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่บริษัทเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล

ข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลประเภทอื่น ๆ
ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

หมายเหตุ

บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ทำให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้มาใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ และ/หรือวิจัยเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน ฟีเจอร์ของแอปพลิเคชัน และการให้บริการ

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของท่านเพื่อเข้าใช้บริการกับเรา หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หากท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังกล่าว อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของเราได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เช่น เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอสมัครสมาชิกของท่านได้ หรืออาจไม่สามารถให้ท่านเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ หรือบทความที่ท่านอาจสนใจ หรืออาจไม่สามารถดำเนินการให้ท่านบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแปลงเพาะปลูกของท่านได้ หรืออาจไม่สามารถให้ท่านเข้าร่วมโครงการได้ เป็นต้น

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใด ๆ หากท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังกล่าว อาจถือได้ว่าท่าน หรือบริษัท นั้นได้กระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่บริษัท อาทิ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดการข้อมูล เป็นต้น ผู้ใช้งานรับรองและยืนยันว่าผู้ใช้งานได้แจ้งให้บุคคลภายนอกใด ๆ ดังกล่าวทราบถึงนโยบายฯ ฉบับนี้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นแล้ว และได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกรายดังกล่าว (หากจำเป็นต้องได้รับความยินยอม) ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทแล้ว อีกทั้ง ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทจำเป็นต้องอาศัยความยินยอม ผู้ใช้งานตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่บริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมนั้น

หากบริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ บริษัทอาจแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และ/หรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

การเปิดเผยและการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ ดังนี้

บริษัทในเครือ

บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการแก่บริษัท รวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้ตรวจสอบ สำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

บุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้จัดให้มี หรือเป็นเจ้าของโครงการที่ท่านประสงค์จะเข้าร่วม หรือได้เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับโครงการแต่ละโครงการที่เกี่ยวข้อง

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในกรณีของการโอนกิจการ การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการ หรือเพื่อการดำเนินการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯ นี้

สำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศนั้น ประเทศปลายทางซึ่งผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลตั้งอยู่อาจไม่ได้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่พระราชบัญญัติฯ ได้กำหนดไว้  ทั้งนี้ เราจะดำเนินการให้ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มี และใช้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่พระราชบัญญัติฯ กำหนดเพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย และเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งหรือโอนข้อมูลระหว่างประเทศดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และกฎหมาย และกฎเกณฑ์อื่นใดที่มีผลใช้บังคับกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ กำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล อีกทั้ง บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น ในกรณีที่มีการร้องขอข้อมูลเพื่อการดำเนินคดี หรือฟ้องร้องตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตราบนานเท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯ นี้  โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ใช้งานแอปพลิเคชัน และต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ท่านได้ยุติการใช้งานแอปพลิเคชัน ยกเลิกความเป็นสมาชิก หรือปิดบัญชีผู้ใช้งาน หรือวันสุดท้ายที่ท่านได้เข้าถึง หรือใช้งานแอปพลิเคชัน เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ครบถ้วน หรือสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชันสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบางประการได้ผ่านทางหน้าโปรไฟล์ด้วยตนเอง ในกรณีดังกล่าว ท่านต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่เป็นข้อมูลที่บิดเบือน หรือเป็นเท็จ

สิทธิในการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

สิทธิในการขอรับ และขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ (หากมี)

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่น หรือส่งคำร้องขอใช้สิทธิให้แก่บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะตอบสนองต่อคำขอใช้สิทธิของท่านภายในระยะเวลาอันสมเหตุสมผล หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบว่าการใช้สิทธิใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นไปตามข้อจำกัด และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติฯ และด้วยเหตุนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยหากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรานั้นไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ท่านติดต่อเราก่อนที่จะทำการร้องเรียนไปยังหน่วยงานดังกล่าวเพื่อแก้ไขประเด็น หรือข้อกังวลใด ๆ ของท่าน

คุกกี้ (Cookies)

บริษัทใช้ “Cookies” บนแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดย Cookies จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ของท่าน เพื่อให้บริษัทสามารถศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าใช้งาน (Sign In) บัญชีของท่านบนแอปพลิเคชันได้

ในกรณีของผู้ใช้งาน บริษัทจะใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติม ดังนี้

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้ท่านสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน และปรับแต่งเนื้อหาแอปพลิเคชันให้เป็นส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจง และ/หรือนำเสนอบริการ โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษต่าง ๆ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ท่าน

การทบทวน และเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ

บริษัทอาจทำการทบทวน และปรับปรุงแก้ไขนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัทใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากหน่วยงาน       อื่น ๆ  ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการประมวลผล เราจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าว และในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับความยินยอมของท่านก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายฯ นี้ หรือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา หรือหากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อเราที่

บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 33,31, 31/1 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-078-4000

อีเมล  [email protected]

หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัท

ช่องทางการติดต่อ [email protected]