นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวบริษัท

วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นเราจึงได้ออกนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ("นโยบาย") พื่อกำหนดกระบวนการ การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การเปิดเผย การใช้งาน และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ("ประมวลผล" หรือ "การประมวลผล") และเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ที่คุณในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิได้รับ ดังนั้นบริษัทจึงขอประกาศนโยบายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

“พระราชบัญญัติฯ” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศที่มีผลใช้บังคับซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

“เจ้าของข้อมูล” หมายถึง บุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เจ้าของข้อมูลอาจหมายถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา, บุคคลผู้ติดต่อ และ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของลูกค้าองค์กร, คู่ค้า/ผู้ให้บริการบุคคลธรรมดา, ผู้ติดต่อ และ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่เป็นองค์กร, หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราที่ https://www.varunatech.co (“เว็บไซต์”) เจ้าของข้อมูลอาจเรียกอีกอย่างว่า "คุณ"

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีความอ่อนไหวและมีความเสี่ยงที่สำคัญต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลด้านสุขภาพ ความทุพพลภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติฯซึ่งมีหน้าที่และอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล ออกหลักเกณฑ์ หรือมาตรการ หรือให้คำแนะนำอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติฯกำหนด

2. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการให้บริการของบริษัทแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ภายในวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมตามความจำเป็นและข้อกำหนดสำหรับการให้บริการดังกล่าว และเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ดังนั้นบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ และขอความยินยอมผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่บริษัทกำหนดในกรณีที่มีความจำเป็นตามกฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของคุณ บริษัทจะขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือในขณะที่มีการรวบรวมดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่พระราชบัญญัติฯหรือกฎหมายอื่น ๆ อนุญาตให้ดำเนินการได้โดยปราศจากความยินยอมอย่างชัดแจ้ง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะรวบรวมประกอบด้วย

(1) ข้อมูลการระบุตัวตน เช่น ชื่อนามสกุล วันเกิด สัญชาติ ที่อยู่ อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขหนังสือเดินทาง Line ID รูปโปรไฟล์ และอีเมล์

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการธนาคาร เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร และรายละเอียดในหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร

(3) หนังสือรับรอง ใบอนุญาต และ/หรือ เอกสารการขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับโดรนและการควบคุมโดรน

(4) และข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการเข้าถึง เช่น เวลาที่เข้าถึง        

ในกรณีที่เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และอาจขอความยินยอมจากคุณ (หากจำเป็น) ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติฯ

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งอื่น บริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวมและได้รับการคุ้มครองตามที่พระราชบัญญัติฯกำหนด

ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา คุณต้องรับประกันว่าคุณได้แจ้งบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ นอกจากนี้ หากจำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณตกลงที่จะช่วยเราในการได้รับความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้จากบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ

บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากขั้นตอนการให้บริการของเราดังต่อไปนี้
(1) เมื่อเจ้าของข้อมูลลงทะเบียนเป็นสมาชิก หรือสมัครใช้บริการใด ๆ ของบริษัท
(2) โดยสมัครใจ เมื่อเจ้าของข้อมูลกรอกแบบสอบถามใดๆ หรือมีการติดต่อสื่อสารใดๆ กับบริษัทผ่านอีเมล์หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ และ
(3) ผ่านทางคุกกี้ของเว็ปเบราว์เซอร์ของเจ้าของข้อมูลเมื่อใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท


4. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมดังต่อไปนี้
 

วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนตัว ฐานทางกฏหมาย
เพื่อดําเนินการตามคําขอของคุณใน การทําสัญญากับเราเพื่อรับบริการ ของเรา • ข้อมูลการระบุตัวตน
• ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการธนาคาร
• หนังสือรับรอง ใบอนุญาต และ/ หรือเอกสารการขึ้นทะเบียน
• ผลประโยชน์อันชอบธรรม (สําหรับลูกค้าองค์กร)
• การปฏิบัติตามสัญญา (สําหรับลูกค้าบุคคล) (เพื่อ ดําเนินการตามคําขอของคุณ ในการเข้าทําสัญญา)
เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตาม สัญญาของเรา รวมถึงเพื่อให้บริการ แก่คุณตามข้อตกลงของเรา • ข้อมูลการระบุตัวตน
• ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการธนาคาร
• หนังสือรับรอง ใบอนุญาต และ/ หรือเอกสารการขึ้นทะเบียน
• ผลประโยชน์อันชอบธรรม (สําหรับลูกค้าองค์กร)
• การปฏิบัติตามสัญญา (สําหรับลูกค้าบุคคล)
เพื่อเปิดใช้งานและอํานวยความ สะดวกให้คุณในการลงทะเบียนใน ฐานะผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและรับ บริการบนเว็บไซต์ของเรา • ข้อมูลการระบุตัวตน
• ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการธนาคาร
• หนังสือรับรอง ใบอนุญาต และ/ หรือเอกสารการขึ Hนทะเบียน
• ผลประโยชน์อันชอบธรรม
เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • ข้อมูลการระบุตัวตน • ผลประโยชน์อันชอบธรรม
เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุง ฟังก์ชัน เค้าโครง และเนื้อหาของ เว็บไซต์ และเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ ของเราจะทำงานอย่างถูกต้องและ ปลอดภัย • ข้อมูลการระบุตัวตน • ผลประโยชน์อันชอบธรรม
เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ คุณสําหรับเรื่องภาษีและการเงิน • ข้อมูลการระบุตัวตน
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการ ธนาคาร
• ผลประโยชน์อันชอบธรรม
• ภาระผูกพันทางกฎหมาย (สําหรับการปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี)
เพื่อสือสารกับคุณเกี่ยวกับการ สอบถาม ข้อกังวล คําขอหรือข้อ ร้องเรียนใดๆ ของคุณ • ข้อมูลการระบุตัวตน
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการ ธนาคาร
• ผลประโยชน์อันชอบธรรม (สําหรับลูกค้าองค์กร)
• การปฏิบัติตามสัญญา (สําหรับลูกค้าบุคคล)
เพื่อติดตามตรวจสอบและสอบสวน ว่ามีการใช้เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือ มีกิจกรรมผิดกฎหมายหรือไม่ • ข้อมูลการระบุตัวตน
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการ ธนาคาร
• ผลประโยชน์อันชอบธรรม
• ภาระผูกพันทางกฎหมาย
เพื่อปฏิบัติตามและ/หรือปฏิบัติตาม ภาระผูกพนัทางกฎหมายของเรา ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และ ข้อบังคับที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม • ข้อมูลการระบุตัวตน
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการ ธนาคาร
• ผลประโยชน์อันชอบธรรม
• ภาระผูกพันทางกฎหมาย
เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ คุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่จําเป็นสําหรับ การดําเนินธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ของเรา • ข้อมูลการระบุตัวตน
• ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการธนาคาร
• หนังสือรับรอง ใบอนุญาต และ/ หรือเอกสารการขึนทะเบียน
• ผลประโยชน์อันชอบธรรม
เพื่อสร้าง ดําเนินการ ปฏิบัติตาม หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการ ประมวลผลโดยเป็นส่วนหนึ่งของการ จัดตัง การดําเนินการ การปฏิบัติตาม หรือการต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย • ข้อมูลการระบุตัวตน • ผลประโยชน์อันชอบธรรม
คุกกี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการ ประมวลผลเพือปรับปรุงประสบการณ์ ของคุณในการเยี่ยมชมและใช้งาน เว็บไซต์ของเรา เพือให้การเยี่ยมชม เว็บไซต์ของเรามีความน่าสนใจและน่า พึงพอใจยิ่งขึน และเพือให้สามารถใช้ งานฟังก์ชันบางอย่างได้ เราใช้สิงที เรียกว่า “คุกกี้” ในหลากหลายหน้าเว็ป ไซต์. สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมของคุกกี้ ทีเราใช้ โปรดดูหัวข้อที่ 8 คุกกี้ด้านล่าง • ข้อมูลการระบุตัวตน
• ข้อมูลอุปกรณ์และการเข้าถึง ข้อมูล
• ผลประโยชน์อันชอบธรรม
• ความยินยอมสําหรับคุกกี้การ ปรับแต่งส่วนบุคคลและการ โฆษณา

ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณในการเข้าทำสัญญากับเรา หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังกล่าวอาจทำให้เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณ หรือดำเนินการตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราได้ ซึ่งอาจรวมถึงการที่เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นสำหรับวั

บริษัทจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับแจ้งให้คุณทราบก่อนหน้านี้ ยกเว้นเมื่อ

(1) เจ้าของข้อมูลได้รับแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าวแล้ว และได้รับความยินยอม หรือ

(2) การรวบรวมและ/หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตามที่พระราชบัญญัติฯกำหนด

ตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เราหรือคุณกำลังละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้

5. การเปิดเผย และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทในเครือของบริษัท หรือบุคคลภายนอก ซึ่งให้บริการหรือขายสินค้าแก่เราทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จำหน่วยสินค้า ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอบบัญชี สำนักงานบัญชี บริษัทตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัทจะควบคุมบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นให้ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นความลับและไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตั้งอยู่อาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามเราจะดำเนินการและจัดหาผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย และเพื่อให้แน่ใจว่าการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศดังกล่าวจะปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติฯ และกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่บังคับใช้ กำหนด

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการโอนธุรกิจ การควบรวมกิจการ หรือธุรกรรมประเภทอื่นที่คล้ายคลึงกัน

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้บริษัทอาจเปิดเผยโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น คำขอเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องหรือการดำเนินคดี หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐหรือศาล หรือคำขอของภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

6. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้นโยบายนี้เท่านั้น โดยทั่วไปบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่คุณยังคงใช้บริการของบริษัท และเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เจ้าของข้อมูลหยุดใช้บริการของบริษัท เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 6 นี้ บริษัทจะลบ ทำลาย หรือยกเลิกการระบุข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 30 วัน เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องขอการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมหรือขอเปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของคุณ อย่างไรก็ตาม ความยินยอมใด ๆ ที่ได้รับก่อนหน้าจะไม่ได้รับผลกระทบ

(2) สิทธิในการเข้าถึง เพื่อร้องขอการเข้าถึง และรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

(3) สิทธิในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

(4) สิทธิในการลบ

(5) สิทธิในการขอระงับการประมวลผล

(6) สิทธิในการขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ

(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้โดยการส่งหรือส่งคำขอเพื่อใช้สิทธิกับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์ โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ในข้อที่ 10 ด้านล่าง

บริษัทจะตอบกลับคำขอของคุณเพื่อใช้สิทธิใดๆ ข้างต้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามสำหรับคำขอใช้สิทธิในการเข้าถึง เราจะตอบกลับคำขอดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอของคุณ อย่างไรก็ตามหากมีสถานการณ์ใดที่ทำให้เราไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของคุณได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยทันทีถึงความล่าช้าดังกล่าว

สิทธิของคุณในการใช้สิทธิดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติฯ ดังนั้นบริษัทอาจปฏิเสธคำขอของคุณตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

คุณมีสิทธิยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย หากคุณเห็นว่าการประมวลผลของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลใดๆ ของคุณก่อนจะยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานดังกล่าว

8. คุกกี้

โปรดทราบด้วยว่าคุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ บริษัทกำลังใช้ “คุกกี้” บนเว็บไซต์ คุกกี้ของบริษัทจะติดแท็กฮาร์ดดิสก์ของคุณเพื่อให้บริษัทสามารถศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลในนั้น คุกกี้บางตัวที่เราใช้จะถูกลบออกหลังจากสิ้นสุดการใช้งานเบราว์เซอร์ กล่าวคือหลังจากปิดเบราว์เซอร์ของคุณ (ที่เรียกว่าคุกกี้แบบช่วงเวลา) คุกกี้อื่นๆ อาจยังคงอยู่บนอุปกรณ์ของคุณและทำให้เราหรือบริษัทในเครือของเรารู้จักเบราว์เซอร์ของคุณในการเยี่ยมชมครั้งต่อไป (ที่เรียกว่าคุกกี้ถาวร) ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านคุกกี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเราและ

(2) เพื่อศึกษาการใช้งานเว็บไซต์ของคุณในการปรับปรุงการใช้งานให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านล่างนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณรวมถึงรายละเอียดของคุกกี้ที่เราใช้

(1)   คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการนำทางเว็บไซต์ของเราและเพื่อให้ใช้งานคุณสมบัติที่มีได้ หากไม่มีการใช้คุกกี้ดังกล่าว จะไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะทำงานได้อย่างเหมาะสม (เช่น การป้อนข้อความ) ขณะเรียกดูผ่านหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ นอกจากนี้คุกกี้ยังเป็นคุกกี้ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าที่เข้าชมบ่อยที่สุด และการได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากเว็บไซต์ นอกจากนี้คุกกี้ยังช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำตัวเลือกของคุณ เช่น ภาษาหรือภูมิภาคเพื่อมอบคุณลักษณะที่ได้รับการปรับปรุง เรายังใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อจัดเก็บไม่ว่าคุณจะให้ความยินยอมแก่เราในการใช้คุกกี้หรือจัดเก็บข้อมูลที่คุณป้อนไว้ชั่วคราวตามความจำเป็น

(2)  คุกกี้เพื่อช่วยการใช้งาน

คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนไม่ได้บางส่วน และไม่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของคุณบนเว็บไซต์อื่น เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานโดยที่ระบุตัวตนไม่ได้บางส่วน

(3)  คุกกี้เพื่อการปรับแต่งส่วนบุคคลและการโฆษณา

คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อเล่นโฆษณาที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้และปรับให้เข้ากับความสนใจ

คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ และตัดสินใจตั้งค่าในแต่ละรายการว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับคุกกี้สำหรับกรณีเฉพาะหรือโดยทั่วไป ทั้งนี้การไม่ยอมรับคุกกี้อาจจำกัดการทำงานของเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถติดตั้งส่วนเสริมเพิ่มเติมในเบราว์เซอร์ของคุณที่บล็อกคุกกี้ที่ไม่จำเป็น โดยการทำเช่นนี้คุณจะไม่เห็นโฆษณาตามความสนใจใดๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการใช้คุกกี้ของเราและไม่ครอบคลุมการใช้คุกกี้โดยผู้โฆษณาหรือเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่น ๆ ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา หากคุณเชื่อมโยงหรือถูกนำไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมถึงนโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว

9. การทบทวนและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทอาจทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่สำคัญ และข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากองค์กรอื่นๆ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ของการประมวลผล เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าว และหากจำเป็นตามกฎหมาย เราจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพื่อขอรับความยินยอมจากคุณก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

10. ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้น โปรดติดต่อเราที่

บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารภิรัชทาวเวอร์ เเอท สาทร อาคารซี เลขที่ 33,31 31/1 เอส ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
ที่อยู่อีเมล: [email protected]
โทร: 02-078-4000

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา (DPO)
รายละเอียดการติดต่อ: Nartsupee Chankao ([email protected])


(นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์)

ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด
นโยบายนี้มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป