ร่วมสร้างรากฐาน
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

วรุณา

ร่วมสร้างรากฐาน สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยโดยผสานเทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) กับการใช้ข้อมูลและภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) และนำดาต้ามาวิเคราะห์ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านแพลตฟอร์ม “Varuna Analytics”

ทั้งนี้ การให้บริการที่ครอบคลุมครบวงจร (Ecosystem Platform) จนไปถึงการเรียกใช้บริการโดรนของวรุณา จึงพร้อมอำนวยความสะดวกแก่องค์กรธุรกิจ (B2B) และภาคเอกชนกับภาครัฐ (B2G) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานทั้งภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมรวมถึง การคาดการณ์ผลิตผลอย่างแม่นยำสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น จากนวัตกรรมอัจฉริยะ

โซลูชันสู่ความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์และบริการ

Varuna Analytics

Drone Service

Geospatial Data Service

Varuna Analytics

Drone Service

Geospatial Data Service