Varuna Analytics Platform
แพลตฟอร์มวิเคราะห์ และประมวลดาต้าเชิงพื้นที่ที่มีความแม่นยำสูง

 

Varuna Analytics Platform
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของ Varuna

แนวคิดเทคโนโลยี
การเกษตรในปัจจุบัน

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้าด้านพัฒนาข้อมูลปริมาณผลผลิตรวมถึงการบริหาร จัดการพื้นที่ปลูกแบบ Near Real Time


การทำการเกษตรโดยอาศัยแอปพลิเคชันสำหรับการตรวจสอบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช


การใช้เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์ โดรนและระบบอัตโนมัติ  เพื่อช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และยังคงสร้างผลผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิม


รู้จัก...
Varuna Analytics Platform

คือแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และประมวลดาต้าเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผสานการทำงานกับเทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) และการใช้ข้อมูลสำรวจและภาพถ่ายจากโดรนมัลติสเปกตรัม (Multispectrum Drone) พร้อมทั้งแสดงผลดาต้าที่สำคัญ
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS) รองรับข้อมูลขนาดใหญ่และแสดงข้อมูลตามกลุ่มของพื้นที่ สะดวกและแม่นยำ ครบจบในแพลตฟอร์มเดียว

 • ช่วยติดตามสุขภาพของพืช (Crop Health Monitoring)
 • ติดตามการเจริญเติบโตของพืช (Growth Stage Monitoring)
 • ช่วยคาดการณ์ผลผลิต (Yield Prediction)
   

Varuna Analytics Platform ทำอะไรได้บ้าง?

รองรับดาต้าขนาดใหญ่


 • รองรับการอัปโหลดดาต้าพื้นที่เดิมที่หน่วยงานมีอยู่แล้ว

 • เลือกและแสดงดาต้าตามกลุ่มของพื้นที่

 • แสดงดาต้าระดับใหญ่ได้อย่างราบรื่น

   


ปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้


 • ปรับเปลี่ยนการแสดงผลหน้ารวม (Dashboard)

 • ปรับฟังก์ชันระบบเบื้องต้น

   


การวิเคราะห์ GIS


 • ดูข้อมูลพื้นที่ย้อนหลังต่อเนื่อง 1 ปี

 • การแจ้งเตือนเมื่อมีปัจจัยต้องระวัง

 • ทีมวิจัยที่พร้อมศึกษาโมเดลร่วมกัน

   


เข้าถึงและเชื่อมต่อได้หลากหลายอุปกรณ์


 • สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นผ่านมือถือสำหรับทีมงานภาคสนาม

 • เชื่อมโยงกับบริการฉีดแปลงเกษตรได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่พร้อมติดตามผลการฉีด


จุดเด่นของ
Varuna Analytics Platform

01

การบูรณาการเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายโดรนสำรวจ เเละข้อมูลภาคพื้นดิน นำมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) เพื่อวิเคราะห์พื้นที่แบบ End to End ด้วย AI อีกทั้งยังมีการแสดงผลข้อมูลผ่านทาง Dashboard และช่วยให้การวางแผนฟื้นฟูทำได้ตรงจุดและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

02

เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของ Varuna อย่าง Varuna Analytics Platform และกระบวนการแก้ปัญหา (Solution) ที่ทันสมัยอื่นๆ

จะทำให้ Varuna กลายเป็นระบบนิเวศ (Ecosystem) จะช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการเกษตรกรรมของไทย อย่างยั่งยืน เพราะการเกษตรอัจฉริยะนี้ช่วยให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในทุกหมู่บ้าน ช่วยให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ (Technology Adoption) ผ่านการเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill)เเละการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) ของทุกคนในภาคเกษตรกรรม

 

03

อีกทั้งยังช่วยต่อยอดความเชี่ยวชาญของคู่ค้า
และพันธมิตร (Partner)

ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เเละที่สำคัญช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทย ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลไปถึงการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)
ที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยในอนาคต