วรุณามีแพลตฟอร์ม VLMS
ติดตามสุขภาพ
และคาดการณ์ ปริมาณผลผลิตอ้อย

Varuna Land Monitoring Service (VLMS) 
บริการประมวลผลข้อมูลดัชนีพืชพรรณปราศจากเมฆทั่วประเทศ

Varuna ผู้ให้บริการประมวลผลดาต้าจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงขนาด 10x10 และ 20x20 เมตร สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร การสำรวจประเมินทรัพยากรธรรมชาติ และการวิเคราะห์ดาต้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ รวมถึงการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีพืชพรรณ Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ปราศจากเมฆทั่วประเทศ

 

บริการของ Varuna
Land Monitoring Service (VLMS)

Varuna Land Monitoring Platform (VLMP)
Varuna Land Monitoring Platform (VLMP)
แพลตฟอร์มติดตามการเจริญเติบโต และคาดการณ์ปริมาณผลผลิตอ้อย
Sensor Data Records (SDR)
Sensor Data Records (SDR)
บริการภาพถ่ายดาวเทียม และเก็บดาต้าตรวจวัดจากระบบเซนเซอร์
Environmental Data Records (EDR)
Environmental Data Records (EDR)
บริการภาพถ่ายและข้อมูลดัชนีพืชพรรณปราศจากเมฆ
Application Data Records (ADR)
Application Data Records (ADR)
บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประยุกต์แบบครบวงจร

จุดเด่นของ Varuna Land Monitoring Service

 • ข้อมูลต่อเนื่อง 30 วัน เเละย้อนหลังถึง 5 ปี
 • ข้อมูลประมวลผลแบบปราศจากเมฆ
 • ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงขนาด 10x10 เมตร เเละ 20x20 เมตร 
 • ข้อมูลทั้งประเทศแบบรายเดือน
 • แสดงผลข้อมูลราย Pixel พร้อมใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information System (GIS) ได้สะดวก
   

ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม 5 ด้าน

ภาคการเกษตร

ภาคการเกษตร

 • ศึกษาหาพื้นที่เพาะปลูก พืชเศรษฐกิจต่างๆ และการพยากรณ์ผลผลิต
 • ประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติและจากศัตรูพืช
 • วางแผนกำหนดเขตเพาะปลูกเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา หรืออื่นๆ
ภาคป่าไม้

ภาคป่าไม้

 • ศึกษาการจำแนกชนิดป่าไม้ต่างๆ เช่น พรรณไม้ป่าชายเลน สวนป่า หรืออื่นๆ
 • ประเมินหาพื้นที่ไฟป่า
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง
 • การคำนวณคาร์บอนเครดิตบนพื้นที่สีเขียว
ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ศึกษาประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 • วางแผนความสูญเสียจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม ไฟป่า
 • ติดตามการแพร่กระจายของตะกอนจากการทำเหมืองแร่ในทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง การกระจายของน้ำเสีย เป็นต้น
ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา

 • สนับสนุนความร่วมมือกับอาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ในการทำวิจัยเพื่อนำต่อยอด ศึกษาความเป็นไปได้
 • ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติ
ธุรกิจทางการเงินและสินเชื่อ

ธุรกิจทางการเงินและสินเชื่อ

 • คาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคตว่าจะไปในทิศทางใด เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง
 • วางแผนการให้สินเชื่อกับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ลูกค้ากู้ยืมไปสามารถสร้างการเติบโตได้

ตัวอย่างการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information System (GIS)

บริการเทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจปราศจากเมฆ (Varuna Land Monitoring Service) สามารถใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชั้นนำระดับโลก เช่น QGIS ArcGIS ArcGIS Pro หรือ tableau เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

พื้นที่ให้บริการ (Service Area)

พื้นที่ประเทศไทย

พื้นที่ให้บริการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยในทุกชั้นข้อมูลที่เป็นความต้องการของลูกค้า ข้อมูลที่ให้บริการผ่านการประมวลผลเพื่อขจัดเมฆปกคลุมให้บริการทั้งแบบรายวัน (ที่ดาวเทียมโคจรผ่าน) รายสองสัปดาห์ และรายเดือนที่ความละเอียด 10 และ 20 เมตร

พื้นที่อาเซียน

พื้นที่ให้บริการข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ในแถบประเทศอาเซียนอย่างกัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม สำหรับสถานประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนให้บริการเฉพาะผลิตภัณฑ์ SDR (Sensor Data Records) และ EDR (Environmental Data Records)

 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมรายละเอียดสูงในการติดตามข้อมูลสิ่งแวดล้อม ข้อมูลภาคเกษตรกรรม ข้อมูลภัยพิบัติ และข้อมูลผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ วิชาการเกษตร โดยนักวิทยาศาสตร์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและองค์กรภาครัฐได้อย่างแน่นอน