ADR เทคโนโลยีการเกษตรประเมินผลผลิต ติดตามสุขภาพพืช จาก Varuna

ADR เทคโนโลยีการเกษตรประเมินผลผลิต
ติดตามสุขภาพพืช จาก Varuna

Varuna Land Monitoring Service (VLMS) คือบริการภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง โดยแสดงผลข้อมูลราย Pixel
พร้อมใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information System (GIS) ได้สะดวก
ให้ข้อมูลต่อเนื่อง 30 วัน เเละย้อนหลังถึง 5 ปี โดยเป็นข้อมูลทั้งประเทศแบบรายเดือน

จุดเด่นสำคัญคือ VLMS

เป็นข้อมูลประมวลผลแบบปราศจากเมฆ เนื่องจากปัญหาหลักในการใช้งานภาพถ่ายจากดาวเทียม คือการมีเมฆปกคลุมในพื้นที่ที่ต้องการศึกษา (cloud cover) เละข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลดาวเทียมจากแหล่งบริการ ทำให้การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนดเพราะขาดข้อมูลในการวิเคราะห์ ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ ไป

ด้วยปัญหาข้างต้น ทำให้ Varuna มีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบ VLMS เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า แต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ โดยข้อมูลถูกออกแบบมาในหลายระดับเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน ด้วยความละเอียดภาพสูงสุดถึง 10x10 เมตร และ 20x20 เมตร 

ทั้งนี้ บริการของ Varuna ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม 3 ระดับ ได้แก่ 

 1.  Sensor Data Records (SDR) 
 2.  Environmental Data Records (EDR)
 3.  Application Data Records (ADR)

   

Application
Data Records (ADR)

สำหรับ Application Data Records (ADR)  คือบริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประยุกต์แบบครบวงจร โดยประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมอย่างเต็มรูปแบบตามการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น คาดการณ์ผลผลิตรายแปลง การประเมินสุขภาพพืช การใช้น้ำของพืช และการติดตามการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งมีองค์ประกอบการวิเคราะห์เชิงลึกที่มีการบูรณาการ ดังนี้

 • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics Technology) 
 • ข้อมูลสถิติ (Statistical Data) 
 • การเรียนรู้ด้วยตนเองของระบบคอมพิวเตอร์ (Machine Learning)
 • การปรับแก้ข้อมูลหรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Field Calibration and Validation)

ทั้งหมดนี้จะทําให้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นยํา
และรวดเร็วเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงลึก
บนพื้นที่ศึกษาขนาดใหญ่ภายใต้ระยะเวลาที่จํากัด

พื้นที่ให้บริการ

สำหรับพื้นที่ให้บริการการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยในทุกชั้นข้อมูลที่เป็นความต้องการของลูกค้า ข้อมูลที่ให้บริการผ่านการประมวลผลเพื่อขจัดเมฆปกคลุมมีให้บริการทั้งแบบรายวัน (ที่ดาวเทียมโคจรผ่าน) รายสองสัปดาห์และรายเดือนที่ความละเอียด 10x10 และ 20x20 เมตร ส่วนในพื้นที่อาเซียน (กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ และเวียดนาม) จะให้บริการข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ SDR (Sensor Data Records) และ EDR (Environmental Data Records) เท่านั้น 

ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม 5 ด้าน

ภาคการเกษตร

ภาคการเกษตร

 • ใช้ศึกษาหาพื้นที่เพาะปลูก พืชเศรษฐกิจต่างๆ การพยากรณ์ผลผลิต
 • ประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติและจากศัตรูพืช
 • วางแผนกำหนดเขตเพาะปลูกเศรษฐกิจ เช่น ลำไย ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง  สับปะรด ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

 

ภาคป่าไม้

ภาคป่าไม้

 • ใช้ศึกษาการจำแนกชนิดป่าไม้ต่างๆ เช่น พรรณไม้ป่าชายเลน สวนป่า
 • ประเมินหาพื้นที่ไฟป่า
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง
ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ใช้ศึกษาประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 • วางแผนความสูญเสียจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม ไฟป่า
 • ติดตามการแพร่กระจายของตะกอนจากการทำเหมืองแร่ในทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง การกระจายของน้ำเสีย เป็นต้น
ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา

 • ช่วยสนับสนุนความร่วมมือกับอาจารย์และนักเรียน/นิสิต-นักศึกษา ในการทำวิจัยเพื่อนำไปต่อยอด
 • ศึกษาความเป็นไปได้ และประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์กับสังคม
ธุรกิจทางการเงินและสินเชื่อ

ธุรกิจทางการเงินและสินเชื่อ

 • ช่วยคาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคตว่าจะไปในทิศทางใด เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง
 • วางแผนการให้สินเชื่อกับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ลูกค้ากู้ยืมไปจนสร้างการเติบโตได้

 

นับได้ว่าเทคโนโลยีประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม Application Data Records (ADR) หนึ่งในบริการ Varuna Land Monitoring Service (VLMS)  จะเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประยุกต์แบบครบวงจร โดยประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมอย่างเต็มรูปแบบตามการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ และสร้างประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมทั้ง 5 ด้านดังที่กล่าวไปข้างต้น