Smart Forest Solution
การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว
(Green Area Management)

Smart Forest Solution จากวรุณา ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม โดรนมัลติสเปกตรัม และแพลตฟอร์ม บริหารจัดการพื้นที่สีเขียว เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้เราสามารถดูแลสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเครื่องมือเทคโนโลยีด้านการสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ด้วย AI ที่ถูกนำมาบูรณาการ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวของไทย สามารถนำไปพัฒนาและเอื้อประโยชน์ในการวางแผนการทำงานของภาคเอกชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนได้เป็นอย่างดี

เทคโนโลยีด้านป่าไม้ของ Varuna

อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนมัลติสเปกตรัม 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะการลดเวลา
ในเรื่องของการสำรวจพื้นที่ได้มากกว่าถึง 10 เท่า
ช่วยลดต้นทุนเเละความเสี่ยงในเรื่องของการใช้เเรงงาน
คนในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายดาวเทียม

ช่วยติดตามและวิเคราะห์พื้นที่สีเขียวที่มีขนาดใหญ่
รวมถึงการบริหารจัดการ และวางแผนฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว
และช่วยเก็บข้อมูลจำนวนการดูดซับคาร์บอนในพืชและในป่าไม้

ทั้งสองเทคโนโลยีนี้จะช่วยประมวลผล วางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ และมีส่วนช่วยให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ โดยสามารถนำผลลัพธ์จากข้อมูลมาวิเคราะห์แพลตฟอร์ม Varuna Analytics เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน

 

 

คาร์บอนเครดิต
คืออะไร? 

คาร์บอนเครดิต หมายถึง สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการที่บุคคลหรือองค์กรได้ดำเนินโครงการหรือมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้สามารถวัดปริมาณและสามารถนำไปซื้อขายในตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้

คาร์บอนเครดิต
นำมาใช้ในบริบทใด?

ถูกนำมาใช้ในบริบทของสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นคำที่ใช้สำหรับใบอนุญาตการซื้อขาย ที่ก่อให้เกิดสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ สู่สิ่งแวดล้อมในปริมาณหน่วยตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตลาดคาร์บอนเครดิต
คืออะไร?

เป็นสถานที่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม 
โดยการนำสินค้าที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตมาเป็นวัตถุในการซื้อขายแลกเปลี่ยน 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
Smart Forest Solution

Varuna ได้นำเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศไปใช้ในการติดตาม   
การเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สีเขียว สามารถคำนวณคาร์บอนเครดิต 
รูปแบบใหม่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ (Large Scale Carbon credit Solution) โดยการบูรณาการเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite) ภาพถ่าย  โดรนสำรวจเเละข้อมูลภาคพื้นดิน หรือโดรนมัลติสเปกตรัม (Multispectral Drone) เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านแพลตฟอร์ม “Varuna Analytics” เเละวางแผนติดตามการเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่พื้นที่ต่อไป
 

 • ช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ 
  (Green Area Monitoring)
 • ช่วยวางแผนและบริหารจัดการพื้นที่เขียว
  (Green Area Management)
 • โซลูชันการตรวจสอบและคำนวณคาร์บอนเครดิตรูปแบบใหม่
  บนพื้นที่ขนาดใหญ่ (Large Scale Carbon credit Solution)
 • ช่วยตรวจจับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดไฟไหม้ป่าหรือพื้นที่เผาไหม้ 
  (Wildfire Hotspot Detection)
   

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยวิเคราะห์พื้นที่
จะยิ่งทำให้การวางแผนฟื้นฟูทำได้ตรงจุด และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 พร้อมทั้งแสดงผลดาต้าที่สำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจ ด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS)
รองรับข้อมูลขนาดใหญ่และแสดงข้อมูลตามกลุ่มของพื้นที่ สะดวกและแม่นยำ ครบจบในแพลตฟอร์มเดียว

OUR Khung
BangKachao Project

วรุณาใช้แพลตฟอร์ม Varuna Analytics ในการติดตามผลการรักษาพื้นที่สีเขียวกว่า 10,000 ไร่ สร้างอัตลักษณ์พื้นที่สีเขียวในพื้นที่ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัยร่วมกับชุมชนคุ้งบางกะเจ้า 

ดูเพิ่มเติม

Wangchan Forest Project

เทคโนโลยีการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมและโดรนมัลติสเปกตรัม หรือโดรนสำรวจความละเอียดสูง ร่วมกับข้อมูลภาคพื้นดินของเจ้าหน้าที่ทำให้ทราบปริมาณ การดูดซัคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศบนพื้นที่ป่าวังจันทร์