รู้จักวรุณา

ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ
เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย

จุดเริ่มต้นของวรุณา

วรุณาเกิดจากการต่อยอดเทคโนโลยีอากาศยาน ไร้คนขับหรือโดรน และเทคโลโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในอุตสาหกรรมพลังงานไปสู่การใช้ประโยชน์ใน อุตสาหกรรมอื่น

ซึ่งภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความท้าทายสูงและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ต่อประชากรไทยมากถึง 8 ล้านครัวเรือน ซึ่งจะยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งระบบนิเวศ (Ecosystem) ของภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย

วิสัยทัศน์

“Seeding the sustainable future”
เราพร้อมร่วมสร้างรากฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืน
 

ภารกิจ

“Global agricultural & carbon technology
company providing crop sustainability 
and zero carbon solution”
เราคือบริษัทเทคโนโลยีด้านการเกษตรและคาร์บอน
ระดับโลกเพื่อสร้างความยั่งยืนของพืชผล
และการแก้ปัญหาคาร์บอนเป็นศูนย์
 

บริษัท วรุณา 
(ประเทศไทย) จํากัด

เริ่มต้นจากเป็นหน่วยธุรกิจภายใต้บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จํากัด ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2563 โดยเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่องจักรด้วยตนเองผ่านอัลกอริทึ่มต่างๆ (Machine Learning) การประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone Image Processing) การวิเคราะห์ระบบข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์
(GIS Satellite Analytics) เเละแพลตฟอร์มการให้บริการในด้านต่างๆ (Service Platform) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืน

วรุณาผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยผสานเทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) กับการใช้ข้อมูลและภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) และนำดาต้ามาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านแพลตฟอร์ม “Varuna Analytics”

 

จุดที่สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของวรุณา คือการมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ครบวงจร โดยใช้วิธีการประยุกต์ความรู้เชิงเทคนิคแบบองค์รวม ความรู้จากงานวิจัย และความเชี่ยวชาญของทีมงานสู่การลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการเกษตรกรรมไทย และทำให้เทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการช่วยให้พันธมิตรทุกคนประสบความสำเร็จมากขึ้น

ปัจจุบันวรุณาพร้อมเป็นพันธมิตร (Partner) กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเเละสิ่งแวดชั้นนำทั่วประเทศ 
โดยวรุณามีโซลูชันคือ

  • Smart Forest การจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่ออนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • Smart Farm การจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร
  • Service Matching การให้บริการจับคู่นักบินโดรนการเกษตรกับเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยโดรนการเกษตร

ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาที่ทันสมัยเหล่านี้ วรุณาจะกลายเป็นระบบนิเวศ (Ecosystem) 
ที่รวบรวมผู้คนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเพื่อความอย่างยั่งยืน 

วรุณาเชื่อว่าแนวทางการแก้ไขปัญหา จะช่วยให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในทุกชุมชน ช่วยให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้
(Technology Adoption) ผ่านการเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) เเละการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) ของทุกคนในภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยต่อยอดความเชี่ยวชาญของคู่ค้าและพันธมิตร (Partner) ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เเละที่สำคัญช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของไทย ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลไปถึงการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) รวมถึงเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งในอนาคต