โดรนมัลติสเปกตรัม
(Multispectral Drone)

โดรนมัลติสเปกตรัม (Multispectral Drone) หรือโดรนสํารวจพื้นที่และถ่ายภาพแบบมัลติสเปกตรัม ถูกพัฒนาคุณสมบัติให้เหมาะกับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยเข้ามาช่วยสำรวจพื้นที่ (Data – Mapping Drone) และใช้ภาพถ่ายแบบมัลติสเปกตรัมช่วยบริหารจัดการในโซลูชันของ Smart Farm และ Smart Forest จากวรุณา เพื่อทำการตรวจสอบเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแก้ปัญหาการเพาะปลูกพร้อมแสดงผลข้อมูลการเจริญเติบโตและคาดการณ์ผลผลิตได้อย่างแม่นยำ

จุดเด่นของโดรนมัลติสเปกตรัม
(Multispectral Drone)

 • เก็บภาพบนพื้นที่ขนาดใหญ่
 • ประมวลผลดาต้าร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อความแม่นยำสูงสุด
 • วิเคราะห์ภาพด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
 • ความเร็วในการทำงาน 1,000 – 10,000 ไร่ต่อวัน
 • ภาพความละเอียดสูงระดับเซนติเมตรต่อพิกเซล
 • เก็บข้อมูลภาพได้หลายสเปกตรัม  

โดรนมัลติสเปกตรัมกับ Smart Farm จากวรุณา

การจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร (End-to-End Smart Farm Management) เพื่อวางแผนและเพาะปลูกในภาคการเกษตร แบบครอบคลุมทุกขั้นตอน โดยการผสานเทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) กับการใช้ข้อมูลและภาพถ่ายจากโดรนมัลติสเปกตรัม และนำดาต้ามาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านแพลตฟอร์ม “Varuna Analytics” 

 

•    ช่วยติดตามสุขภาพและการเจริญเติบโตของพืช
     (Crop Health Monitoring)
•    ช่วยติดตามการเจริญเติบโตของพืช
     (Growth Stage Monitoring)
•    ช่วยคาดการณ์ผลผลิต
     (Yield Prediction)

โดรนมัลติสเปกตรัมกับ Smart Farm
และ Smart Forest จากวรุณา

การจัดการพื้นที่สีเขียว เพื่ออนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการผสานเทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) กับการใช้ข้อมูลและภาพถ่ายจาก
โดรนมัลติสเปกตรัม และนำดาต้ามาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านแพลตฟอร์ม “Varuna Analytics”

ช่วยวางแผน
และบริหารจัดการพื้นที่เขียว
(Green Area Management)

ช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่
(Green Area Monitoring)

โซลูชันการตรวจสอบ
และคำนวณคาร์บอนเครดิต
รูปแบบใหม่บนพื้นที่ขนาดใหญ่
(Large Scale Carbon
Credit Solution)

ช่วยตรวจจับพื้นที่
ที่มีโอกาสเกิดไฟป่า
(Wildfire Hotspot Detection)

ประโยชน์ของการใช้โดรนสํารวจพื้นที่
และถ่ายภาพมัลติสเปกตรัม

 • ประหยัดเวลาการทำงาน   
  การใช้โดรนในการสำรวจทางอากาศที่ให้ความแม่นยำในระดับเดียวกันกับวิธีแบบเดิม
  แต่สามารถช่วยลดเวลาและการใช้คนได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
   
 • แม่นยำกว่าวิธีการสำรวจพื้นที่รูปแบบเก่า
  บันทึกภาพแบบเรียลไทม์ และมีความละเอียดระดับสูงทำให้อ่านข้อมูลได้อย่างแม่นยำ      
   
 • รายงานข้อมูลอย่างโปร่งใส
  แผนที่ความละเอียดสูงทำให้สำรวจพื้นที่วงกว้างได้อย่างแม่นยำในระยะเวลาสั้นๆ
  และง่ายต่อการวางแผน
   
 • รับผิดชอบต่อสังคมโดยการไม่สัมผัสกับธรรมชาติ 
  การใช้โดรนสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วไม่สัมผัส
  สารเคมีจึงปลอดภัยและไม่กระทบสุขภาพ      

Multispectral Drone Analytics Service จึงเป็นนวัตกรรมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ใช้สำรวจพื้นที่
และใช้ภาพถ่ายแบบมัลติสเปกตรัม ซึ่งช่วยการตรวจสอบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการเพาะปลูก
พร้อมแสดงผลข้อมูลการเจริญเติบโต และคาดการณ์ผลผลิตได้อย่างแม่นยำให้กับเกษตรกรไทยได้อย่างแท้จริง