ทดลองใช้ฟรี!

ข้อมูลดัชนีพืชพรรณ NDVI
แบบปราศจากเมฆทั่วประเทศ

ทดลองใช้ฟรี! ข้อมูลดัชนี NDVI
ทั้งประเทศแบบปราศจากเมฆ

  • ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2
  • Resolution 20x20 เมตร ผ่านระบบ WMTS
     

ดัชนี NDVI

เป็นดัชนีพืชพรรณที่สามารถใช้ในการติดตามสุขภาพและตรวจสอบความสมบูรณ์ของพืชในทุกช่วงระยะเวลาการเติบโต

โดยเฉพาะการใช้งานในเชิงอนุกรมเวลา อย่าง NDVI Time Series อีกทั้งสามารถนำมาประยุกต์ในการศึกษาชีพลักษณ์จากดัชนี NDVI ของข้าวตลอดช่วงอายุการเจริญเติบโต เป็นต้น นอกจากนี้ในด้านของสิ่งแวดล้อม ดัชนี NDVI ยังสามารถนำมาใช้ในการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวได้อย่างแม่นยำเช่นกัน

สำหรับผู้ที่สนใจทดลองใช้ ฟรี! กรอกข้อมูล ดังนี้

หลังจากกรอกเสร็จแล้วระบบจะส่งลิงค์ของแต่ละโปรแกรมที่กรอกมาไปให้ลูกค้าทางอีเมล
โดยสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม QGIS, ArcGIS, ArcGIS Pro และ Tableau