EDR เทคโนโลยีประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมจาก
Varuna Land Monitoring Service

EDR เทคโนโลยีประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมจาก
Varuna Land Monitoring Service (VLMS)

Varuna ตั้งใจพัฒนา Varuna Land Monitoring Service (VLMS) บริการประมวลผลดาต้าจากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
การสำรวจประเมินทรัพยากรธรรมชาติ และการวิเคราะห์ดาต้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ โดยเป็นภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง 10x10 เมตร และ  20x20 เมตรเพราะปัญหาหลักในการใช้งานภาพถ่ายจากดาวเทียม คือการมีเมฆปกคลุมในพื้นที่ที่ต้องการศึกษา (cloud cover) เเละข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลดาวเทียมจากแหล่งบริการ ทำให้การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากขาดข้อมูลในการวิเคราะห์ ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ ไป VLMS จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ โดยข้อมูลจะถูกออกแบบมาในหลายระดับเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานนั่นเอง

จุดเด่นของ Varuna Land Monitoring Service

 • ข้อมูลต่อเนื่อง 30 วัน เเละย้อนหลังถึง 5 ปี
 • ข้อมูลประมวลผลแบบปราศจากเมฆ
 • ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงขนาด 10x10 เมตร เเละ 20x20 เมตร 
 • ข้อมูลทั้งประเทศแบบรายเดือน

แสดงผลข้อมูลราย Pixel พร้อมใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information System (GIS)
ได้สะดวก ทั้งนี้ บริการของ Varuna ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม 3 ระดับ ได้แก่ 

 1.  Sensor Data Records (SDR) 
 2.  Environmental Data Records (EDR)
 3.  Application Data Records (ADR)

 


Environmental
Data Records (EDR)

สำหรับ Environmental Data Records (EDR ) คือบริการดาต้าดัชนีสิ่งแวดล้อมปราศจากเมฆ เช่น ดัชนีพืชพรรณ NDVI, SAVI หรือ SMAP เป็นต้นจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ผ่านการประมวลผลที่เหมาะกับแต่ละวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยเป็นข้อมูลภาพดาวเทียมดัชนีสิ่งแวดล้อมปราศจากเมฆ 15 - 30 วัน
 

พื้นที่ให้บริการ EDR 

สำหรับพื้นที่ให้บริการการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยในทุกชั้นข้อมูลที่เป็นความต้องการของลูกค้า ข้อมูลที่ให้บริการผ่านการประมวลผลเพื่อขจัดเมฆปกคลุมมีให้บริการทั้งแบบรายวัน (ที่ดาวเทียมโคจรผ่าน) รายสองสัปดาห์และรายเดือนที่ความละเอียด 10x10 และ 20x20 เมตร ส่วนในพื้นที่อาเซียน (กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ และเวียดนาม) จะให้บริการข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ SDR (Sensor Data Records) และ EDR (Environmental Data Records) เท่านั้น 

 

ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม 5 ด้าน

ภาคป่าไม้

ภาคป่าไม้

 • ใช้ศึกษาการจำแนกชนิดป่าไม้ต่างๆ เช่น พรรณไม้ป่าชายเลน สวนป่า
 • ประเมินหาพื้นที่ไฟป่า
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง
ภาคการเกษตร

ภาคการเกษตร

 • ศึกษาหาพื้นที่เพาะปลูก พืชเศรษฐกิจต่างๆ การพยากรณ์ผลผลิต
 • ประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติและจากศัตรูพืช
 • วางแผนกำหนดเขตเพาะปลูกเศรษฐกิจ เช่น ลำไย ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง สับปะรด ปาล์มน้ำมัน และยางพารา
ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ใช้ศึกษาประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 • วางแผนความสูญเสียจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม ไฟป่า
 • ติดตามการแพร่กระจายของตะกอนจากการทำเหมืองแร่ในทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง การกระจายของน้ำเสีย เป็นต้น
ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา

 • ช่วยสนับสนุนความร่วมมือกับอาจารย์และนักเรียน/นิสิต-นักศึกษา ในการทำวิจัยเพื่อนำไปต่อยอด ศึกษาความเป็นไปได้
 • ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์กับสังคม
ธุรกิจทางการเงินและสินเชื่อ

ธุรกิจทางการเงินและสินเชื่อ

 • ช่วยคาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคตว่าจะไปในทิศทางใด เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง
 • วางแผนการให้สินเชื่อกับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ลูกค้ากู้ยืมไปจนสร้างการเติบโตได้ 

นับได้ว่าเทคโนโลยีประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม Environmental Data Records (EDR)
หนึ่งในบริการ Varuna Land Monitoring Service (VLMS) จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาภาพถ่ายที่มีเมฆปกคลุม
ทำให้แสดงผลพืชพรรณได้อย่างชัดเจน และสร้างประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมทั้ง 5 ด้านดังที่กล่าวไปข้างต้น