SDR เทคโนโลยีประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมจาก Varuna Land Monitoring Service

SDR เทคโนโลยีประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมจาก
Varuna Land Monitoring Service (VLMS)

Varuna Land Monitoring Service (VLMS) บริการประมวลผลดาต้าจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง ขนาด 10x10 เมตร เเละ 20x20 เมตร สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร การสำรวจประเมินทรัพยากรธรรมชาติ และการวิเคราะห์ดาต้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

 

ด้วยปัญหาหลักในการใช้งานภาพถ่ายจากดาวเทียม คือการมีเมฆปกคลุมในพื้นที่ที่ต้องการศึกษา (cloud cover) เเละข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลดาวเทียมจากแหล่งบริการ ทำให้การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากขาดข้อมูลในการวิเคราะห์ ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ ไป

Varuna จึงตั้งใจที่จะพัฒนาระบบ VLMS เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ โดยข้อมูลจะถูกออกแบบมาในหลายระดับเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยเป็นข้อมูลประมวลผลแบบปราศจากเมฆ แสดงผลข้อมูลราย Pixel พร้อมใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information System (GIS) ได้สะดวก ต่อเนื่อง 30 วัน เเละย้อนหลังถึง 5 ปี

ทั้งนี้ บริการของ Varuna ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม 3 ระดับ ได้แก่ 

     1. Sensor Data Records (SDR)

     2. Environmental Data Records (EDR)

     3. Application Data Records (ADR)

 

Sensor Data Records (SDR) 

บริการภาพถ่ายดาวเทียม และเก็บดาต้าตรวจวัดจากระบบเซนเซอร์ดาวเทียมที่ผ่านการปรับแก้เรื่องความถูกต้องของระบบพิกัด ความสมดุลภาพ รวมถึงการปรับแก้ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้ภาพปราศจากเมฆ (Cloud-Free)

เลือกใช้ข้อมูลภาพได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

 • ภาพแบบสีผสมเท็จ (False Color Composite) เพื่อใช้จําแนกชนิดพืชพรรณบนพื้นที่สํารวจ (Crop Classification)
 • ภาพสีธรรมชาติ (True Color)
 • ภาพสี RGB เพื่อประกอบการวิเคราะห์เเละดูการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ตามวัสถุประสงค์ของการศึกษา
   

พื้นที่ให้บริการ

สำหรับพื้นที่ให้บริการการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยในทุกชั้นข้อมูลที่เป็นความต้องการของลูกค้า ข้อมูลที่ให้บริการผ่านการประมวลผลเพื่อขจัดเมฆปกคลุมมีให้บริการทั้งแบบรายวัน (ที่ดาวเทียมโคจรผ่าน) รายสองสัปดาห์และรายเดือนที่ความละเอียด 10x10 และ 20x20 เมตร ส่วนในพื้นที่อาเซียน (กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ และเวียดนาม) จะให้บริการข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ SDR (Sensor Data Records) และ EDR (Environmental Data Records) เท่านั้น 

ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม 5 ด้าน

ภาคการเกษตร

ภาคการเกษตร

 • ใช้ศึกษาหาพื้นที่เพาะปลูก พืชเศรษฐกิจต่างๆ การพยากรณ์ผลผลิต
 • ประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติและจากศัตรูพืช
 • วางแผนกำหนดเขตเพาะปลูกเศรษฐกิจ เช่น ลำไย ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง  สับปะรด ปาล์มน้ำมัน ภาคการเกษตรและยางพารา
ภาคป่าไม้

ภาคป่าไม้

 •  ใช้ศึกษาการจำแนกชนิดป่าไม้ต่างๆ เช่น พรรณไม้ป่าชายเลน สวนป่า ประเมินหาพื้นที่ไฟป่า
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง
ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ใช้ศึกษาประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติวางแผนความสูญเสียจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม ไฟป่า
 • ติดตามการแพร่กระจายของตะกอนจากการทำเหมืองแร่ในทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง การกระจายของน้ำเสีย เป็นต้น
ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา

 • ช่วยสนับสนุนความร่วมมือกับอาจารย์และนักเรียน/นิสิต-นักศึกษา ในการทำวิจัยเพื่อนำไปต่อยอด ศึกษาความเป็นไปได้ 
 • ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์กับสังคม
ธุรกิจทางการเงินและสินเชื่อ

ธุรกิจทางการเงินและสินเชื่อ

 • ช่วยคาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคตว่าจะไปในทิศทางใด เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง 
 • วางแผนการให้สินเชื่อกับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ลูกค้ากู้ยืมไปจนสร้างการเติบโตได้ [