Smart Farm ทำการเกษตรอัจฉริยะ 
ด้วยการใช้เทคโนโลยีเกษตรทุกขั้นตอน 

Smart Farm คือการทำการเกษตรอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบ การเพาะปลูกในทุกๆขั้นตอน และสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยเทคโนโลยี เพื่อทำการตรวจสอบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการเพาะปลูก พร้อมกับสามารถแสดงผลข้อมูลการเจริญเติบโต และคาดการณ์ผลผลิตได้อย่างแม่นยำ เทคโนโลยีของ Varuna ต้องการสร้างความยั่งยืนทางด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหารโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่จำกัด พร้อมกับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม 

 

 

การแก้ปัญหา Smart Farm คือการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำเกษตรกรรมซึ่งในปัจจุบันประชากรโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่ในการทำเกษตรกรรมก็น้อยลงเช่นกัน นั่นจึงหมายความว่าเทคโนโลยีที่ใช้ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถเพิ่มผลผลิตได้ภายในพื้นที่ที่ลดลง เพราะในอีก 30 ปีต่อจากนี้ World Bank เคยคาดการณ์ไว้ว่าเราจะต้องผลิตอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงคนทั้งโลกเท่ากับสิ่งที่เราผลิต 5,000 ปีก่อนหน้านี้ 

Smart Farm คืออะไร?

เป็นการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการพัฒนาภาคการเกษตร
เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในผลผลิตทางการเกษตร และอาหารของประเทศ
ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มจะใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบอัตโนมัติ เพื่อต้องการรักษาความมั่นคงทางอาหารของโลก

 

Smart Farm เกี่ยวข้องทั้งกับตัวเกษตรกร และห่วงโซ่อาหารของการเกษตร
รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่นำมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานทางคมนาคมและสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
และการเก็บข้อมูลระยะไกล (Geo-Informatics Technology และ
Remote Sensing) เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System)
ระบบตรวจวัดและเครือข่าย (Sensor Network) ในระดับการผลิต
ภาคการเกษตรเพื่อเก็บและประมวลผลข้อมูลระดับพื้นที่ที่สามารถ
นำไปสู่การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำตลอดจนถึง
เครื่องจักรกลการเกษตร (Farm Robotics) โดยให้ความสำคัญ
เรื่องของความแม่นยำและการควบคุมคุณภาพสินค้า

เกษตรแม่นยำสูง
(Precision Agriculture)

เพราะการเกษตรต้องพึ่งพิงปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หลายอย่างตั้งแต่ฟ้า ฝน อากาศ ทำให้การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องยาก โดยเกษตรแม่นยำสูงใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาตรวจสอบปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เหล่านี้ เพื่อมาปรับปรุงวิธีการเพาะปลูกพืชพรรณในไร่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกร ไปพร้อมๆ กัน ทำให้สามารถตั้งรับและแก้ไขทุกปัญหาได้อย่างทันท่วงที และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพรวมถึงปริมาณที่ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนเพาะปลูกอย่างแม่นยำ

วรุณากับ
Smart Farm

การจัดการแปลงเกษตร
อัจฉริยะแบบครบวงจร
(End-to-End Smart Farm Management) 

 

 

 

เพื่อวางแผนและเพาะปลูกในภาคการเกษตรแบบครอบคลุมทุกขั้นตอนโดยการผสานเทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) กับการใช้ข้อมูลและภาพถ่ายจากโดรน (Drone) และนำดาต้ามาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านแพลตฟอร์ม “Varuna Analytics”  
•    ช่วยติดตามสุขภาพและการเจริญเติบโตของพืช
     (Crop Health Monitoring)
•    ช่วยติดตามการเจริญเติบโตของพืช
     (Growth Stage Monitoring)
•    ช่วยคาดการณ์ผลผลิต
     (Yield Prediction) 

3 นวัตกรรมใหม่สู่ความสำเร็จด้านการเกษตร
จาก Varuna Smart Farm Solution

คาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้า ด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์วางแผนการเพาะปลูกคอยติดตามการเจริญเติบโตของพืช พร้อมคาดการณ์ผลผลิตและช่วงเวลาเก็บเกี่ยวได้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม

วิเคราะห์เจาะลึกแม่นยำ ด้วยโดรนสำรวจมัลติสเปกตรัม ด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายจากโดรนมัลติสเปกตรัมสามารถแสดงผลได้อย่างแม่นยำเจาะลึกทุกแปลงผลผลิต รวดเร็วทันใจ ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างแน่นอน

ดูแลฉีดแปลงเกษตรได้สะดวกขึ้นด้วย Drone Spraying Service ที่ให้บริการบนพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ง่ายและรวดเร็วกว่ามั่นใจในประสิทธิภาพ ฉีดแปลงเกษตรได้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง ไม่เปลืองผลิตภัณฑ์การเกษตรช่วยลดเวลาการทำงาน

Varuna Smart Farm Solution
ตัวช่วยเกษตรกรไทย 

  • ครอบคลุมกว่า เพราะ Varuna รวมเทคโนโลยีครบครัน ให้คุณได้ใช้งานทั้งหมดได้ในที่เดียว
     
  • เทคโนโลยีที่เหนือกว่าช่วยวิเคราะห์การเติบโตและผลผลิตด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีจาก โดรน ดาวเทียม และ AI วิเคราะห์ด้วยระบบ Varuna Analytics เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ
     
  • ติดตามแปลงเกษตรง่ายกว่า ด้วย Varuna Land Monitoring ผ่านการวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ ช่วยให้รู้พื้นที่การเกษตรก่อนใคร วางแผนการทำงานได้ดี
     
  • ลดเวลาได้มากกว่ามีเทคโนโลยีช่วยทุ่นแรงและเวลาในการทำงาน