Varuna ร่วมงานเสวนา Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021

Varuna ร่วมงานเสวนา Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 ในหัวข้อ From Green and Inclusive Development to Business Opportunities

ทางเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างทางการที่ทำให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม, สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และ Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

 

ซึ่งงานเสวนาครั้งนี้ทำให้เราได้มีโอกาสนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทีมของเราคิดค้นและสร้างสรรค์อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงวงการป่าไม้และเกษตรกรรมของประเทศไทย รวมถึงการพบกับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆทางด้านการพัฒนาที่มุ่งเน้นในเรื่องของความยั่งยืน

ข่าวสารที่น่าสนใจ