สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือน สถาบันวิทยสิริเมธี โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. เฝ้าฯรับเสด็จ ในการนี้ ปตท.สผ. และ เออาร์วี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือน สถาบันวิทยสิริเมธี โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. เฝ้าฯรับเสด็จ ในการนี้ ปตท.สผ. และ เออาร์วี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้ถวายการแสดง โดรนแปรอักษรประกอบ แสง สี เสียง โดยใช้โดรนจำนวนกว่า 700 ลำ ทำการแสดงรวม 9 ภาพ ในรูปแบบ 3 มิติ ผสานม่านน้ำมัลติมีเดีย นำเสนอความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เชื่อมโยงสู่การใช้เทคโนโลยีโดรนและปัญญาประดิษฐ์เพื่อดูแลความสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่ง รวมถึงเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทย และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอนิทรรศการโครงการด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลงานของ ปตท.สผ. เออาร์วี ร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน ดังนี้

• โครงการเพื่อช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้แนวคิด EP Net Zero 2050 เช่น โครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage) หรือ CCS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในปริมาณมาก และเทคโนโลยีที่จะนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์ (Carbon Capture and Utilization หรือ CCU) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าได้ด้วย

 

• เทคโนโลยี Smart Forest Solution โดยวรุณา (Varuna) ในเครือเออาร์วี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการผสานเทคโนโลยีดาวเทียม ร่วมกับการใช้ภาพถ่ายจากโดรนมัลติสเปกตรัม และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผ่านแพลตฟอร์ม Varuna Analytics

 

• โครงการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับระบบนิเวศใต้ทะเล ตลอดจนเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชายฝั่งทะเลใน 17 จังหวัดรอบอ่าวไทย

ข่าวสารที่น่าสนใจ